جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨

 

|

 

 
خدمات کنسولی
صدور قيم نامه موقت

درصورت فوت پدر، جدپدري مولود و وصي منصوب، نزديکترين اقرباي فرد محتاج به قيم (درصورت داشتن صلاحيت، مادر طفل اولويت دارد) مي تواند به سمت قيم موقت منصوب گردد. در اين رابطه لازم است فرم مربوطه تکميل و شخصي که قرار است بعنوان قيم موقت منصوب شود، با ارائه مدارک زير در نمايندگي حضورداشته باشد

مدارک مورد نياز :

1- تکميل فرم درخواست متقاضی صدور قیم نامه موقت ، متضمن آدرس و شماره تلفن محل کارو محل سکونت

2- ارائه اصل شناسنامه متوفي و يکبرگ خلاصه رونوشت ثبت فوت

3- ارائه اصل شناسنامه قيم

4- ارائه اصل گواهي تولد بين المللي صغير

5- اصل عقدنامه شرعي والدين صغير (درصورتيکه قرار است مادر بعنوان قيم موقت منصوب شود و ازدواج نيزبه ثبت نرسيده باشد(