جمعه ٢٩ شهريور ١٣٩٨
|
خدمات کنسولی
ستاد انتخابات خارج از کشور

مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دفاع ازحقوق شهروندی و حقوقی که برای اتباع جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان به منظورتعیین سرنوشت خویش و انتخاب رئیس جمهور قائل شده است ، انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی است که علاوه بر داخل کشور در سراسر جهان بمنظور رعایت حقوق همه ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار می شود که وزارت امور خارجه مسئول برگزاری این انتخابات در خارج از کشور می باشند .

بر این اساس طی حکمی از سوی آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان ، جناب آقای قشقاوی معاون محترم وزیر امور خارجه در حوزه کنسولی ، امور مجلس و ایرانیان  بعنوان رئیس هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و نماینده تام الاختیار شورای محترم نگهبان در خارج از کشور منصوب شدند .

 جناب آقای محمدی مدیر کل محترم امور ایرانیان طی حکمی از سوی جناب آقای رحمانی وزیر محترم کشور بعنوان مسئول برگزاری انتخابات خارج از کشور منصوب شدند .

 

جناب آقای محمدی طی احکام جداگانه ای  اعضای ستاد انتخابات را منصوب و با  تشکیل جلسات منظم اقدامات لازم را معمول وبا توجه به پراکندگی ایرانیان در سراسر خارج از کشور دردوازدهمین انتخابات در 102 کشور با 278 شعبه استقرار رای آماده اخذ آرای شما هموطنان در خارج از کشور می باشند .

**********

آشنایی با برخی از ضوابط ثبت نام و داوطلبان ریاست جمهوری

اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده 55_ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.[35]

‌تبصره_ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.[36]

‌ماده 56_ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.

ماده 57_ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن‌را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.


ماده 58_ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.

ماده 59_ كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند.

ماده 60_ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.

ماده 61_ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأت‌هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.