ساعات کار بخش کنسولی ( متقاضیان روادید)
دوشنبه تا جمعه
تحویل مدارک: 9 تا 12 -دریافت مدارک: 14 تا 16:30
ساعات کار بخش کنسولی (امور ایرانیان)
دوشنبه تا جمعه
9 تا 12 - 13 تا 16:30
ساعات کار اداری
دوشنبه تا جمعه
9 تا 16:30

گالری فیلم