امور کنسولی

متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه

شکوائیه اعتراضی متقاضیان دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از ایران

دانلود

نام و نام خانوادگی متقاضی

کد ملی

تاریخ انگشت نگاری( اقدام)

تاریخ تکرار انگشت نگاری( در صورت معیوب بودن آثار انگشتان ارسال شده)

انگیزه و دلیل درخواست گواهی(اشتغال، تحصیل، مهاجرت، ازدواج، غیره)

وضعیت گواهی درخواست شده در سامانه تاک( چه وضعیتی را نشان می دهد؟)

آیا در ایران از پلیس بین الملل پیگیری انجام داده اید؟ پاسخ آنها چه بوده است؟

مدت انتظار از زمان ارائه درخواست برای گواهی(چند ماه، چند هفته و چند روز)

 در صورت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه،آیا ادارات چینی از  پذیرش گواهیهای صادر شده خودداری نموده اند. دلیل آنها چه بوده است؟

 

 

دلیل اعتراض و نارضایتی ( تشریح):